Regels omtrent het Djoemoe`ah (vrijdagmiddag) gebed

Eén van de regels omtrent djoemoe`ah betreft degene die de moskee binnentreedt terwijl de iemaam aan het preken is. Hij dient niet te gaan zitten totdat hij 2 rak`as bidt. Hij dient deze 2 rak`ahs kort te houden volgens de uitspraak van de profeet (صلى الله عليه و سلم): "Wanneer iemand van jullie op de dag van djoemoe`ah komt terwijl de iemaam al is gekomen, bidt dan 2 rak`ahs." (Boecharie & Moslim). Moslim voegde hier aan toe: "en hij dient ze kort te houden." Met andere woorden hij dient ze snel te bidden. Wanneer hij meteen is gaan zitten dient hij op te staan en deze alsnog te bidden. Want de profeet (صلى الله عليه و سلم) beval een persoon dit te doen omdat hij ging zitten voordat hij deze gebeden had. Hij (صلى الله عليه و سلم) zei tegen hem: "Sta op en bid twee rak`ahs"... 

Download hier

Uitleg van de betekenis van at-Taghut

Dit is de Nederlandse vertaling van Sharḥ maʿnā aṭ-Ṭāghūt (Uitleg van de betekenis van aṭ-Ṭāghūt). De tekst die in dit boekje wordt uitgelegd is de verhandeling Maʿnā aṭ-Ṭāghūt (De betekenis van aṭ-Ṭāghūt), die is geschreven door de grote geleerde en hervormer in de landen van Najd, Shaykh al-Islām Muḥammad b. ʿAbd al-Wahhāb (1115-1206 AH) – moge Allah hem genadig zijn –...

Download hier

Het verschil tussen adviseren en kwetsen

De mensen - zowel de Arabieren als de niet-Arabieren, de Mensen van het Boek en de ongeletterden - waren vóór de zending van Mohammed صلى الله عليه وسلم verdeeld en in conflict met elkaar. Zij hadden geschillen over hun aanbidding, hun politieke aangelegenheden en hun opvattingen. De meesten van hen, vooral de Arabieren, waren afhankelijk en arm. Vervolgens heeft Allah سبحانه وتعالى hen verenigd met deze edele Boodschapper. Hij heeft hem gestuurd als een genade voor de mensheid en als een bewijs tegen de gehele schepping.

Download hier

Het bespotten van de religie

Het spotten met de religie van Allah, het bekritiseren van de religie of het bekritiseren van bevelen of handelingen van gehoorzaamheid, is afvalligheid van de religie van islam! Zo ook het bekritiseren van praktiserende moslims, de gelovigen, de geleerden en de mensen van het goede, dit allen valt onder dit gevaarlijk hoofdstuk (d.w.z. afvalligheid).

Download hier

Tauwhied O dienaren van Allah

Want tauwhied is het fundament waarop de religie gebouwd is. Wanneer tauwhied wordt verwezenlijkt, dan kan daar op gebouwd worden. Zoals dit het geval is bij de fundamenten van huizen en gebouwen. Want de gebouwen krijgen eerst een fundament. Vervolgens wordt er bovenop gebouwd. Er is dus geen gebouw wat rechtop zal staan zonder een sterk fundament waarop het kan steunen. En wanneer je een gebouw bouwt zonder een sterk fundament, dan zal deze instorten en de bewoners vernietigen.

Zo ook de religie. Wanneer deze niet gebouwd is op een correcte geloofsovertuiging (`aqiedah), dan zal dit een religie zijn zonder profijt! Want deze religie is dan niet gebouwd op een correcte fundament, namelijk de tauwhied.

Download hier

De dwalende groep en haar Methodiek

Het is aan ons om onze kinderen te beschermen en om een les te trekken uit hetgeen heeft plaatsgevonden. Het is genoeg geweest met nalatigheid en luiheid. Wij dienen onze kinderen bij de hand te nemen en te beschermen tegen de ondergang, en hen op te voeden op het goede, op samenhorigheid en in het leren van profijtvolle kennis. Wij laten hen niet aan hun lot over zodat ze vervolgens naar deze verdachte groepen en geheimzinnige dwalende bijeenkomsten gaan en besmet raken met afwijkende denkwijzen. Wij dienen onze kinderen dus te beschermen en elkaar onderling te helpen ter bescherming van hen. Wij laten hen niet ten prooi vallen aan deze dwalende mensen en hun denkwijzen. De profeet (صلى الله عليه و سلم) heeft gezegd:

Hetgeen wat ik voor mijn oemmah vrees dat zijn de iemaams die (mensen) doen dwalen.

Download hier

Belangrijke richtlijnen voor de Jongeren

Er is geen twijfel over mogelijk dat de jongeren het fundament zijn in het opbouwen van de mensheid waar de oemmah (gemeenschap, natie, groep etc.) op zal steunen. Zij (i.e. de jongeren) zijn de opkomelingen die de verantwoordelijkheid zullen overnemen na hun ouders. En de jongeren hebben lichamelijk vermogen, ideeën en nieuwe talenten die de ouderen daar en tegen missen. De ouderen daar en tegen hebben weer wijsheid en ervaring en de jongeren hebben vermogen en voorbereiding. Dus wanneer de jongeren en de ouderen samenwerken en elkaar helpen in het opleven van de oemmah dan zit daar veel goeds in. Echter wanneer de jongeren zich distantiëren van hun ouders en de ouderen, dan komen de menselijke duivels en djinns tussen hen in (i.e. om problemen en fricties te veroorzaken). Dit zorgt er dan voor dat de jongeren een andere koers inslaan die schade toebrengt aan de oemmah...

Download hier

Middelen die zorgen voor de redding van de Oemmah (gemeenschap)

In dit boekje legt Shaych Saalih al-Fawzaan (hafidhahoellah) uit wat de middelen zijn die zorgen voor de redding van de oemmah. Hij behandelt o.a. de volgende middelen:

- Het luisteren naar- en het gehoorzamen van de Islamitische regeringsleider.
- Het vasthouden aan het Boek van Allah en de Soennah
- Het goede gebieden en het slechte verbieden voor eenieder aan de hand van zijn mogelijkheid en staat.
- Broederschap en liefde tussen de moslims.
- En andere punten...

Download hier