De toestand van de Selef tijdens Ramadaan

In de naam van Allah, de Erbarmer, de Barmhartige. Wa `alaykoem salaam wa rahmatoellaahi wa barakatoehoe.

Moge Allah u zegenen en hetgeen zegenen waar u naar heeft verwezen in deze twee geweldige vragen. De eerste vraag: de toestand van de Selef tijdens de maand ramadaan.

De toestand van de Selef zoals dit vastgelegd is in de boeken en overleveringen met betrouwbare kettingen van overleveraars was:

Dat zij Allah (عز و جل) voordat de ramadaan begon vroegen om hen in staat te stellen de ramadaan te bereiken. Zij vroegen Allah om de ramadaan te bereiken omdat zij wisten wat voor geweldige goed en alomvattend profijt deze maand bezat.

Wanneer de ramadaan van start was gegaan vroegen zij Allah om hen bij te staan om (in deze maand) vrome handelingen te verrichten.
Na de ramadaan vroegen zij Allah dat hij het van hun zou accepteren. Zoals Allah (جل و علا) zegt:

‟En degenen die weggeven (aan liefdadigheid) wat zij ontvingen terwijl hun harten vol ontzag zijn omdat zij tot hun Heer zullen terugkeren. Zij zijn degenen die zich haasten om goede daden te verrichten en zij zijn daarbij de eersten.” [al-Moe`minoen(23):60-61]

Zij deden hun best om handelingen te verrichten. Na het verrichten ervan raakten zij bezorgd. Worden deze handelingen nu geaccepteerd of niet? Omdat zij de grootheid van Allah (عز وجل) kenden en zij wisten dat Allah alleen datgene aan handelingen accepteert wat puur en oprecht voor Zijn Aangezicht werd verricht en in overeenstemming is met de soennah van Zijn boodschapper (صلى الله عليه و سلم).
Zij prezen zichzelf niet aan en vreesden dat hun daden teniet gingen.
Hun bezorgdheid dat hun handelingen geaccepteerd werden was groter dan hun (oorspronkelijke) inspanning in het verrichten van deze handelingen. Want Allah (جل و علا) zegt:

‟Voorwaar, Allah accepteert alleen van de godsvrezenden.” [al-Maa`idah(5):27]

Zij maakten tijd vrij in deze maand voor aanbidding en verminderde in wereldse zaken.
Zij bespaarden hun tijd door in de huizen van Allah (عز وجل) te zitten. Zij zeiden tegen zichzelf: wij zullen ons vasten beschermen en over niemand roddelen.
Zij namen kopieën van de qor`an en bestudeerden het boek van Allah (عز وجل). Zij waren erop gespitst om geen tijd te verliezen.
Zij waren niet laks noch onachtzaam zoals vele mensen vandaag de dag zijn.
De nachten brachten zij door in gebed en de dagen (overdag) met het vasten, het reciteren van de qor`an, het gedenken van Allah en het verrichten van vrome handelingen.
Zij verloren geen minuut noch een moment (van deze maand) behalve dat zij erin vrome handelingen verrichtten.

Bron: zie officiële website van de Shaych: http://alfawzan.af.org.sa/node/9840